Login...

PODSTAWYFENG-SHUI

TAO

"Gdy patrzysz w niebo, widzisz pustk, lecz patrzc przez teleskop odkrywasz istnienie wielu rzeczy- gwiazd, planet". Sowa te wypowiedzia mistrz Lin Yun. Myl, e dla wspczesnego czowieka s one bardzo dobrym punktem wyjcia do zrozumienia istoty Tao.

Skaniaj do refleksji nad otaczajcym nas wiatem i ukazuj sposb w jaki powinnimy go postrzega. Wskazuj na jedno substancji i pustki cechujcej Tao. Z gbi pustki wyania si penia. Penia przemija i odchodzi w nico. Tao zawiera w sobie pojcie, metod, sposb w jaki cay wszechwiat, to co za nami, obok nas, przed nami ulega cigym przemianom, nieskoczonemu rnicowaniu si. Tao to rwnie droga, ktr w swym bytowaniu na ziemi kroczy czowiek. Podstaw do stworzenia pojcia Tao stay si obserwacje wiata przyrody u zarania cywilizacji chiskiej. Czowiek bdc czci skadow wszechwiata, niewielkim pykiem w nieskoczonoci musia znale swoje Tao i dostosowa je do Tao otaczajcego go wiata. W sposb naturalny stworzono podstawy filozofii, na ktr skada si wiele czynnikw. Filozofii, ktra w oparciu o poznanie, analiz i szacunek praw Natury staa si rdem niezmiernie zoonych zasad postpowania w kontaktach midzyludzkich, w rodzinie, w spoeczestwie, czy wreszcie wobec siebie samego.

Pisa, czy mwi o Tao jest niezwykle trudno, gdy jest to pojcie niedefiniowalne. Zrozumienie go jest moliwe jedynie na drodze intuicyjnej, w efekcie gbokiej refleksji. Chiski mdrzec Lao Tsy w traktacie "Tao- te-ching" pisa o nim:

"Tao, ktre mona wyrazi sowami nie jest prawdziwym, niezmiennym Tao. Nazwa, ktra go okrela nie jest prawdziw nazw. Bezimienne stao si pocztkiem Nieba i Ziemi".

"Tao istnieje i mona to udowodni, jednak jest ono nieaktywne i pozbawione formy. Moe by przekazywane, ale nie odbierane. Istnieje samo w sobie i przez siebie. Byo przed niebem i ziemi i trwa bdzie wiecznie. Bogom dao bosko, a wiatu byt".

"Patrzysz na nie, ale nie moesz go dojrze, bez nazwy (...) cige, nieustajce, nienazywalne, powraca do nicoci".

TEORIA JIN- JANG

Jin i Jang to dwie siy wypromieniowywane z Tao. S one podstawowymi siami rzdzcymi Wszechwiatem. Cechuje je dualizm, gdzie Jang to symbol jasnoci, Jin ciemnoci, Jang to pierwiastek mski, Jin eski, Jang to aktywno, Jin bierno. Tych cech mona by wyliczy bez liku, gdy wszystko na zasadzie zrnicowania mona podporzdkowa jednej z tych si. W swej dwoistoci Jin i Jang uzupeniaj si i wzajemnie przenikaj. Tworz harmonijn cao, czyli Tao. Nie mona i nie naley ich wartociowa. Kada z nich jest w swej naturze doskonaa. adna z nich nie moe istnie oddzielnie. Tak jak po nocy nastpuje dzie, a po yciu mier, trwaj one razem. Wzajemnie przycigaj si i dopychaj.. Poczone w rnych proporcjach tworz rne zjawiska niepodobne do siebie. Na tym wzajemnym pobudzaniu i hamowaniu, wzajemnym oddziaywaniu oparty jest ruch i rozwj kadego zjawiska.

Czowiek take zwizany jest z wszechwiatem poprzez koncepcj Jin-Jang. Chcc najpeniej wskaza na ten zwizek posu si cytatem mistrza Lin- Yuna: "Tao i wszechwiat s puste, dziki czemu mog by pene: napenione atmosfer, socem, ksiycem i gwiazdami. W przestrzeni powstaje niebo (Jang) i ziemia (Jin). Na ziemi znajdujemy gry i rwniny (Jin) oraz rzeki i strumienie(Jang). Na grach i rwninach yj ludzie (Jang), ktrzy buduj domy (Jin). W domach mieszkaj mczyni (Jang) i kobiety (Jin), a kada z tych osb ma swoj powierzchowno (Jang) i wntrze (Jin)". Poznajc zasady wzgldnoci teorii Jin-Jang, mona ksztatowa swoje otoczenie. Wprowadzajc w nim rwnowag i harmoni moemy uporzdkowa wasne ycie.

CHI

Chi to energia wypeniajca kady organizm ywy i materi nieoywion. Naley zaznaczy, e pojcie energia jest uyte w formie umownej, gdy samo Chi to podobnie jak Tao pojcie niedefiniowalne. Chi mona zrozumie i poczu jedynie na drodze intuicyjnej. Caa teoria Feng-Shui opiera si na rozpoznawaniu niedoboru, lub nadmiaru Chi w otoczeniu. Chiczycy rozrniali bardzo wiele rodzajw Chi. Najwaniejszy jest jednak podzia trjstopniowy wyrniajcy Chi Nieba (Tien Chi), Chi Ziemi (Di Chi) i Chi Czowieka (Zen Chi). Na Chi czowieka wpywaj Chi Nieba i Ziemi, rni si ona jednak tym, e nie jest odnawialna. Mona j jedynie uzupenia pobierajc Chi z powietrza, poywienia, kosmosu.

Kade miejsce, kady budynek, pomieszczenie ma wasn energi Chi. Krc w otoczeniu energia wypenia je w zalenoci od ukadu pomieszcze. Idealnym jest ukad taki, gdy jej ruch jest harmonijny, a energia otoczenia jest zgodna z nasz osobist. W takich wntrzach czujemy si dobrze i moemy w peni wykorzysta swoje moliwoci. Zdarza si jednak, e w swym ruchu Chi napotyka na blokady, lub przepywa zbyt gwatownie. Wwczas zmienia si w negatywn Chi Sha. Feng-Shui zajmuje si rozpoznawaniem Chi Sha i usuwaniem przyczyn jej powstawania. Jak rwnie poszukiwaniem miejsc najkorzystniejszych dla kadego czowieka, tzn. zgodnych z jego osobist energi Chi.

PRAWO PICIU ELEMENTW

Pi Elementw, Pi Ruchw, Pi Przemian, to pradawna chiska teoria, wedug ktrej cay Wszechwiat, wszelkie stworzenie materialne i niematerialne, zjawiska i procesy, najdrobniejsza rzecz, nasze myli i uczucia, podporzdkowane s jednemu z Piciu Elementw. Pi Elementw, to : Drzewo, Ogie, Ziemia, Metal i Woda. Kademu z nich przypisano pewne cechy charakterystyczne okrelajce np. pory roku, pory dnia, kierunki, kolory, ksztaty, liczby, fazy ksiyca, etapy naszego ycia, narzdy ciaa i emocje. Wedug nich sklasyfikowano rodzaj poywienia, wiat rolin i zwierzt. Wszystkie Elementy znajdujc si w cigym ruchu maj na siebie odpowiednie w zalenoci od tego ruchu oddziaywanie. S nierozerwalne, spjne, a ich ruch jest cykliczny. Kiedy nastaje wiosna, wiatem rzdzi element Drzewa. Wszystko co yje wyania si z ziemi, rozwija pdy, wci pnie si ku grze. Z pocztkiem lata Drzewo oddaje wiat we wadanie Ognia. W tym okresie nastpuje intensywny wzrost, rozwj, rozkwit, by u schyku lata moga sw wadz przej energia Ziemi. Wtedy zbieramy z pl i sadw plony, gromadzimy zapasy. Pierwsze chody to czas Metalu. wiat przygotowuje si do odpoczynku. Przekwitaj ostatnie kwiaty, opadaj z drzew licie. Wszyscy czekaj na nadejcie zimy, wraz z ktr przychodzi energia Wody. Jest to okres spoczynku, pozornego bezruchu w oczekiwaniu na nadejcie wiosny, wraz z ktr przychodzi energia Drzewa.....Taki ruch Piciu Elementw jest prawidowy i harmonijny, lecz zdarza si, e cykl ten zostaje zaburzony. Prowadzi to do powstania anomalii i nieprawidowoci, ktre w wiecie przyrody czsto moemy obserwowa. Szczeglnie w ostatnich latach. Ich skutkiem i efektem dziaania s zniszczenia. Nasze ycie rwnie podporzdkowane jest Naturze. Rzdz nami te same zalenoci. W przypadku zaburze w cyklu tworzcym mog one prowadzi do choroby, a w skrajnych przypadkach mierci. Te same prawa dotycz otoczenia czowieka, okolicy w ktrej mieszka, wntrz w ktrych przebywa. Jest wiele zalenoci pomidzy Drzewem, Ogniem, Ziemi, Metalem i Wod. W sztuce Feng Shui analizujemy zazwyczaj dwa podstawowe cykle. Rozpatrujc, czy wzajemne relacje pomidzy Elementami s prawidowe, czy te nie, moemy stwierdzi, czy doszo do zaburzenia w przepywie Chi. Wwczas wgbiajc si w dalsz analiz tych zalenoci rozwaamy jak doprowadzi do przywrcenia rwnowagi. Te dwa podstawowe cykle to :

CYKL TWORZCY, w ktrym kady z Elementw tworzy kolejny, jednoczenie kontrolujc nastpujcy po nim. Jeeli obieg jest harmonijny staje si najbardziej korzystnym, twrczym, rozwijajcym i wci wznoszcym si ku grze. Oparty jest on Regule Matki i Dziecka. Poruszajc si w obrbie koa zgodnie z ruchem wskazwek zegara, jeden Element jest Matk rodzc kolejny bdcy Dzieckiem.
  • Drzewo rodzi, tworzy Ogie
  • Ogie rodzi, tworzy Ziemi
  • Ziemia rodzi, tworzy Metal
  • Metal rodzi, tworzy Wod
  • Woda rodzi, tworzy Drzewo

CYKL NISZCZCY zwany rwnie kontrolnym lub policyjnym, w ktrym pojawia si nierwnowaga, dysharmonia. Jeden Element przejmuje nadmiern kontrol nad drugim powodujc jego osabienie, co w konsekwencji prowadzi do wyniszczenia. Cykl ten rwnie oparty jest na Regule Matki i Dziecka, lecz zachodzi tu zaleno taka jak pomidzy Dziadkiem i Wnukiem. Dziadek nadmiernie zainteresowany losem Wnuka zaczyna w sposb niekontrolowany dominowa nad nim i mamy gotowy problem :


  • Drzewo niszczy, rozsadza Ziemi
  • Ziemia niszczy, zasypuje Wod
  • Woda niszczy, gasi Ogie
  • Ogie niszczy, topi Metal
  • Metal niszczy, cina Drzewo

Naley podkreli, e rozpatrujc zalenoci pomidzy Elementami, zawsze trzeba kierowa si podbudow filozoficzn teorii Jin - Jang. Tylko poczenie tych dwch teorii pozwala ustali, czy zaszy jakie nieprawidowoci i doszo do zaburzenia przepywu Chi.

Autor: Beata Kukliska sierpie 2001


Wiedza z dawnych Chin, feng shui. Feng Shui powstao okoo 5000 lat temu. Nazywano j take geomacj. Dawni konsultanci feng shui, zwani geomantami. Feng Shui tumaczy si Wiatr i Woda. W obecnych czasach Feng Shui powinni wykorzystywa architekci. Tworzy wntrza zgodne z zasadami feng shui. Architektura zyskaaby na tym. Lepiej jest y we w domach, ktrych wystrj wntrz jest zgodny z Feng Shui. Architektura bya by wwczas harmonijna. Feng Shui jest moj pasj. Feng Shui zadziwia mnie sw prostot. Feng Shui jest przy tym bardzo precyzyjne. Nauka i intuicja w jednym to wanie feng shui. Firmanasza zjamuje si architektur, wystrojem wntrz i feng shui, czyli chisk geomancj. Wystrj wntrz w poczeniu a prac architekta i konsultanta feng shui daje dobre efekty. Warto skorzysta z porady konsultanta feng shu, architekta i profesjonalisty od wystroju wntrz. Kagy mozezosta geomant. Kady powiniem pozna zasady feng shui. Architekt to bardzo fajny zawd. Konsultant feng Shui to bardzo ciekawy zawd. Wystrj wntrz to majstersztyk. Usugi budowlane s jedn zdziaalnoci naszej firmy. Feng Shui i architektura rwnie. Feng Shui i feng shui. usugi remontowe i usugi remontowe. Architerkci i architekci. S to ten\maty na ktre mona napisa bardzo wiele. Podstawowe zasady feng shui zwizane s z zasad budowy wszechwiata. Dlatego feng shui jest jednoczenie proste i zoone. Feng Shui to nic innego jak zrozumienie dynamiki ruchu Ziemi wok Soca. To prosta zasada feng shui. Architektura jest najpikniejsz ze sztuk. Architektura jest sztuk. Architekt to czowiek, ktry potrafi zrozumie nasze potrzeby wntrza. Wystrj wntrz to wszystkie usugi z zakresu remontw. To przwdziwa dekoratornia. Dekoratornia twojego domu. Dom nie do poznania.

Podstawy Feng-Shui

Historia Feng-Shui

Tajemnice Feng-Shui

Twoja Liczba KUA

Pojcia radiestezji

Dziay radiestezji

Sprzt radiestezyjny

BHP radiestezji

wiczenia radiestezyjne

Artykuy Feng-Shui

Wykady Feng-Shui

Horoskop Chiski

Bliej Chin

Ekspertyza Feng-Shui

Projektowanie wntrz

B.J Kukliscy Studio Przyjaznego Wntrza - O firmie

B.J Kukliscy Studio Przyjaznego Wntrza - Katalog prac

Linki

B.J. Kukliscy Studio Przyjaznego Wntrza - kontakt

Newsy Feng-Shui

Forum Feng-Shui